Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING Wiel of L.I.F.E.

VERSIE: 1.0

 

Algemeen

We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van Wiel of L.I.F.E.. Wij wijzen u erop dat Wiel of L.I.F.E. niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen. Op basis van het privacy beleid respecteert Wiel of L.I.F.E. de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Toestemming

Iedere cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring. Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

 

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijf gerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Wiel of L.I.F.E. of van 1 van onze contractpartners. Wiel of L.I.F.E. zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

 

Type informatie en dossiers

Wiel of L.I.F.E. verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een bioresonantie & biofeedback sessie of een andullatie sessie. Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

  • cliënt informatie bedoeld voor het cliënt dossier en
  • proces/procedure informatie bedoeld voor het proces/procedure dossier.

Wiel of L.I.F.E. beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

 

Cliënt dossier

Wiel of L.I.F.E. houdt van iedere cliënt een cliënt dossier. Dit dossier bevat:

  • Gegevens van het bedrijf/organisatie of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie (uitsluitend indien de opdracht door een bedrijf/organisatie wordt gegeven);
  • Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie; Cliënten kunnen gegevens in het cliëntdossier (zelf online / niet zelf) beheren. Het cliëntdossier is niet openbaar. Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt, Wiel of L.I.F.E. of beiden, wordt het cliëntdossier voor 15 jaar bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

 

Proces/procedure dossier

Wiel of L.I.F.E. houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) proces/procedure een proces/procedure dossier. Dit dossier bevat:

  • Alle online/offline documenten, medisch als niet-medisch, zoals: start/intake- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen, notities, brieven, faxberichten, emailberichten, correspondentie, facturen, recepten, alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure;
  • Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), ingeschakelde derden, zowel medisch als niet medisch, zowel regulier medisch als alternatief/complementair medisch, zoals collega- en andere coaches, medische professionals, adviseurs, consultants, juristen, advocaten, notarissen, accountants, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover betrokken bij dit proces / deze procedure, waaronder:
    • Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;
    • Indien natuurlijk persoon: medische informatie/historie, gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Een proces/procedure dossier is niet openbaar. Een proces/procedure dossier is vertrouwelijk. Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan. Een proces/procedure dossier wordt voor 15 jaar aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging. Na de beëindiging van de opdracht kan de opdrachtgever/cliënt verzoeken om het verwijderen van het proces/procedure dossier. Wiel of L.I.F.E. kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is Wiel of L.I.F.E. gehouden verzoeker dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de verzoeker Wiel of L.I.F.E. te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

 

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van Wiel of L.I.F.E. of van 1 van onze contractpartners. Wiel of L.I.F.E. zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

 

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

 

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen Wiel of L.I.F.E. gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

 

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, Wiel of L.I.F.E., dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

 

Verkoop aan andere partijen

Wiel of L.I.F.E. verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

 

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

 

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

 

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

 

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Onder aan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmeldingsknop of instructie. Aan- of afmelden communicatie Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.

 

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is Wiel of L.I.F.E. bevoegd tot aanpassing. Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd. Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig. Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen. In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.